Upis na II ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

 

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

 

Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim prvim ciklusom studija Akademije likovnih umjetnosti ili srodnog fakulteta,  koji se vrednuje sa najmanje  240(E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 

Detalje o nostrifikaciju možete naći na linku u nastavku: http://alu.unsa.ba/content/ekvivalencija-i-nostrifikacija-diploma

Prijemni ispit obavlja komisija koju imenuje  Vijeće Akademije, a sastoji se od:

  • ocjene priloženih radova,  
  • vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i
  • razgovora sa kandidatom (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada). 

Odsjeci na kojima se realizuje upis na drugi ciklus studija su:

  • Nastavnički odsjek
  • Odsjek slikarstvo
  • Odsjek kipaastvo
  • Odsjek grafika
  • Odsjek grafički dizajn
  • Odsjek Produkt dizajn
  • Fotografija

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan pored dokumenata koji će biti propisani Konkursom za upis studenata predti i:

- popunjen formular za prijedlog teme individualnog istraživačkog rada /detalji o preuzimanju formulara će biti naknadno objavljeni/,
- najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat prijavljuje

Preduvjeti za upis na fotografiju:

-        autorski tematski ciklus od 8-12 radova koji reprezentativno predstavlja kreativno djelovanje kandidata.
-        maketu fotografske publikacije (knjige) na slobodno odabranu tematsku cjelinu, (obim: 16-24 stranice).
-        set od 8-20 fotografija različitog i slobodnog tematskog sadržaja (fotografije koje se razlikuju od fotografija predanih u prethodnom setu - tačka 1 i 2).

 

Detaljne informacije o načinu prijave na konkurs,  spisak potrebnih dokumenata kao i datum održavanja prijemnog ispita će biti naknadno objavljen.

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini možete naći u dokumentu u prilogu

 

Sve dodatne informacije:

Tel: 00387 33 210 - 369

E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

Sarajevo, 11.05.2020. godine