JAVNI OGLAS za izbor članova Upravnog odbora UNSA - predstavnika Univerziteta

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10, 15/13) i članova 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za izbor pet članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta

 

a) broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora ...4

b) broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ...............1

 

 

 1. Uvjeti za izbor članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora:

 • da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,

 • da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

 • da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,

 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

 

 1. Uvjeti za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata:

 • da je državljanin BiH,

 • da je stariji od osamnaest (18) godina,

 • da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija,

 • da je član Skupštine Studentskog parlamenta,

 • da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

 • da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

 

 1. Mandat članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora traje četiri (4) godine, a mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.

 

 1. Članovi Senata, rektor i prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

 

 1. Uz prijavu, kandidati za članove Upravnog odbora iz reda redovnih profesora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

 • kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,

 • motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),

 • odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora,

 • potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,

 • potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

 • a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,

 • b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

 • c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora.

 

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

 

 1. Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

 • uvjerenje o državljanstvu BiH,

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,

 • potvrdu Skupštine Studentskog parlamenta o članstvu u Skupštini,

 • potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

 • a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,

 • b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

 • c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

 

7. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta u Sarajevu“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

PreviewAttachmentSize
JAVNI OGLAS ZA IZBOR UO UNSA.doc145 KB