Pristupno predavanje, 28.12.2018 u 11h

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Nastavno-umjetničko vijeće

O b j a v lj u j e

 

O B A V J E Š T E NJ E

Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja objavljenog  na web stranicama Akademije likovnih umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu i u dnevnom listu Oslobođenje, dana 03.11.2018. godine za izbor Nastavnika /sva zvanja/na oblasti  Crtanje-Slikanje ( za predmete Crtanje I i II; Crtanje –Veliki akt od I do II; Slikanje od I do VI) -1 izvršilac

obavještavaju se i pozivaju studenti prvog i drugog ciklusa studija Odsjeka za slikarstvo  da prisustvuju pristupnom predavanju na temu "Linija kao osnovni likovni element i likovno sredstvo izraza iz oblasti Crtanje i Slikanje".

Pristupno predavanje će se održati 28.12.2018. godine u klasi Odsjeka za slikarstvo sa početkom u  11 sati, Akademija likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3.

Pristupno predavanje održati će kandidatkinja (za izbor u zvanje u nastavno umjetničko zvanje -docenta ) Nataliza Salikhovich.

Za pripremu pristupnog predavanja kandidatkinja kao literaturu može da koristi adekvatnu literaturu predviđenu Nastavnim planom i programom za nastavnu oblast Crtanje i Slikanje , Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu.