Upis u I godinu II ciklusa studija u akademskoj 2012/2013

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

S A R A J E V O

OBAVJEŠTENJE

upis u I godinu II ciklusa studija

 

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS GODINU ICIKLUSA  STUDIJA ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI

  1. Komplet upisni materijal sa indeksom.......... =30,00 KM

(plaća se isključivo putem računa broj: 1610000008960095 kod Raiffeisen bank d.d Sarajevo,korist Univerziteta Sarajevu, sa naznakom svrha uplate: upisni materijal i obavezno navesti naziv fakulteta).

Sa jednim  primjerkom uplatnice u studentskoj službi akademije preuzeti upisni materijal

 

 2. Uplatnica od 130,00 KM za redovan studij -  troškove studija snosi osnivač

      - račun: 3389002208256905

      - primalac: Akademijalikovnihumjetnosti UniCredit Bank

      - svrha: upisu I godinu studija

     

 3.  Prva rata uplate od 700,00 KM za redovan samofinasirajući studij  – troškove studija snose  sami studenti

       - račun: 3389002208256905

       - primalac: Akademija likovnih umjetnosti UniCredit Bank

       - svrha: upisu I godinu studija

      

 4.  Uplatnica 10,00 KM za razvoj informacionog sistema, sa naznakom  upisa na ALU

        - račun 3383202266333617

        - primalac: Rektorat Univerziteta u Sarajevu - UniCredit Bank  (za potrebe UTIC-a)

        - svrha: za razvoj informacionog sistema

 

   5. Uplatnica 10,00 KM za razvoj informacionog sistema

     - račun: 3389002208256905

     - primalac: Akademija likovnih umjetnosti UniCredit Bank

     - svrha: za razvoj informacionog sistema

 

 6. Ljekarsko uvjerenje /izdaje  isključivo Zavod za zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 36/

 7. CIPS-ovu prijavu o mjestu boravka

 8. Dvije iste fotografije /4 x 6/ jednu zalijepiti u index a drugu na upisni list

 9. Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovina, uz ostali upisni materijal, dužni su dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.

Djecašehida, palih branitelja i djeca bez oba roditelja koja prvi put upisuju odgovarajuću godinu, oslobođeni su plaćanja upisnine od 130,00 KM.   Uz upisni materijal obavezno dostaviti  dokaze o pripadanju jednoj od ovih kategorija.

 

UPIS PRIMLJENIH STUDENATA OBAVIT ĆE SE OD

30.10 - 09.11.2012.GODINE

 

POČETAK NASTAVE SUBOTA 03.11.2012. PO RASPOREDU /oglasna ploča/web/.

 

 

 

                                                                                                                                                                       Studentska služba