Obavještenja Oglasi

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03-402/13, Odluke o davanju saglasnosti Senata broj: 01-38-275/14 od 29.01.2014. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Svečana promocija i dodjela diploma bit će održana u subotu 9. novembra 2013. godine u dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) i ove