Obavještenja Oglasi

Povodom održavanja Međunarodnog naučnog simpozija 'Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića', Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu Vas poziva na  pres k

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu,
o b j a v l j u j e

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Slutžbene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e