Akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija

Priznavanje IVK

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

1) ZAHTJEVI ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE (U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA) PODNOSE SE AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI  SARAJEVO NA SLIJEDEĆU ADRESU:

Univerzitet u Sarajevu
Akademija likovnih umjetnosti
(Zahtjev za akademsko priznavanje IVK)
Obala Maka Dizdara 3
71000 SARAJEVO


2)  TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNAVANJA UTVRĐENI SU CJENOVNIKOM U PRILOGU

3) UPLATA ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE SE VRŠI NA RAČUN AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake: Uplata za postupak priznavanja IVK

Primalac: JR Trezor KS Akademija likovnih umjetnosti

Račun primaoca broj:  1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502002

Poziv na broj: 0000000012

4) UZ ZAHTJEV ZA STRUČNO PRIZNAVANJE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

a) obrazovna isprava o stečenoj visokoškolskoj kvalifikaciji odnosno drugi dokument koji zamjenjuje orginal iz kojeg se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i titulu ili je započeo studij
b) dodatak diplomi sa transkriptom ocjena ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz kojeg se mogu utvrditi stečeni rezultati učenja
c) ovjerena kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime
d) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta
e) saglasnost podnosioca zahtjeva za provjeru i obradu podataka (ista se nalazi u prilogu Uputstva)
f) biografija (uključujući adresu i broj telefona podnosioca zahtjeva)
g) dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka
Za sve navedene dokumente, izuzev dokumenata iz tač. d) i g) podnosilac zahtjeva dostavlja i prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prevod dokumenta iz tač. a) i b) podrazumijeva prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 
Napomena: Dostavljaju se isključivo ovjerene kopije
___________________________________________________________________________________________________

Prijem stranaka zainteresiranih za postupak stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Akademiji likovnih umjetnosti vršiti će se utorkom i četvrtkom u vremenskom periodu od 9:30 do 11:30 sati uz obavezu prethodnog dogovora termina putem telefona : +387 33 210-530

Kontakt:
Sekretar Akademije likovnih umjetnosti
Elma Đozo dipl.iur
Dodatne informacije se mogu dobiti putem e-maila: e.djozo@alu.unsa.ba