K O N K U R S za izbor akademskog osoblja - Viši asistent

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“
broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
broj:03-050/21 od 09.02.2021.godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-42/21 od
24.02.2021. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e
K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja
Raspisuje se Konkurs za izbor i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom:
- Viši asistent na predmetima: Osnovi likovne tehnologije, Osnovi slikarske tehnologije,
Slikarska tehnologija I i II, Tehnologija zidnog slikarstva, Konzervacija papira I i II,
Tehnologija - anatomija artefakta, 1 izvršilac

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

PreviewAttachmentSize
konkurs Viši asistent.pdf136.91 KB