Natječaj za prijedlog vizuelnog identiteta 6.FF Pravo Ljudski

UDRUŽENJE PRAVO LJUDSKI OBJAVLJUJE REGIONALNI NATJEČAJ ZA NAJBOLJI PRIJEDLOG VIZUELNOG IDENTITETA 6. FILMSKOG FESTIVALA PRAVO LJUDSKI.

PRAVO LJUDSKI poziva sve grafičke dizajnere/ke, fotografe/kinje i sve kreativce iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije, da vizualiziraju 6. Pravo Ljudski .

Promoviranjem socijalno angažirane umjetnosti općenito (sa posebnim akcentom na dokumentarni film), neformalnog obrazovanja i interkulturalnog dijaloga, Udruženje Pravo Ljudski je specifičan i prepoznatljiv javni prostor koji nastoji poticati na rad i građanski aktivizam.
U proteklih pet godina, Pravo Ljudski je uspješno organizovao pet filmskih festivala.
Za više informacija o filmskom festivalu Pravo Ljudski molimo klik na www.pravoljudski.org.

KATEGORIJE
Natječaj se raspisuje u dvije ravnopravne kategorije:
I kategorija: Vizuelni identitet za cjelokupni PRAVO LJUDSKI festival
Vizuelni identitet za cjelokupni Pravo Ljudski treba biti aplikativan na 4 vrste festivalskih promo kategorija:

  • poster festivala
  • flyer/program festivala
  • katalog festivala
  • web festivala

II kategorija: Vizuelno rješenje za program za mlade ZUMIRAJ PRAVA
Vizuelni identitet za ZUMIRAJ PRAVA treba biti aplikativan na 4 vrste festivalskih promo kategorija:

  • poster ZUMIRAJ PRAVA
  • flyer/program ZUMIRAJ PRAVA
  • katalog

* Vizuelni identitet se može napraviti koristeći primjere postojećih filmskih naslova prošlih festivalskih izdanja ili izmišljene sadržaje


1. PRAVO UČEŠCA
Natječaj je otvoren za sve zainteresovane koji/e se profesionalno bave dizajnom, a posebno se radujemo učešcu mladih. Svaki/a kandidat/kinja može učestvovati u obje kategorije, sa maksimalno tri (3) rada u svakoj kategoriji.
Pravo učešća imaju individualni/e autori/ice i grupa autora/ica.


2. NAGRADE I PRIZNANJA
- produkcija izložbe prijavljenih radova i promocija kroz sve dostupne kanale (medijski partneri itd.)
- Svi autori/ice radova koji su izloženi na izložbi će dobiti sertifikat koji potvrđuje učešće na izložbi
- autor/ica najboljeg prijedloga vizuelnog identiteta 6. Pravo Ljudski dobiti će nagradu u iznosu od 200€
- autor/ica najboljeg prijedloga vizuelnog identiteta Zumiraj Prava dobiti će nagradu u iznosu od 100€
- autoru/ici najboljih prijedloga biti će ponuden autorski ugovor za dizajn i pripremu za štampu promotivnih materijala 6. Pravo Ljudski


3. ŽIRI
Pristigle radove će razmatrati odbor za selekciju koji će biti predložen od strane Pravo Ljudski festivala.


4. KRITERIJI
Žiri će odabrati najbolji prijedlog na osnovu slijedećih kriterija:
4.1. Razvijenost koncepta – stepen promišljenosti idejnog prijedloga;
4.2. Stepen kreativnosti;
4.3. Tehnološka izvodljivost – predložena rješenja treba da budu izvodljiva poznatim i uobicajenim metodama i postupcima, sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na tržištu;
4.4. Estetika – u kojoj meri vizuelna komponenta prijedloga doprinosi samoj ideji Pravo Ljudski Festivala;
4.5. Ekološki aspekti – prednost se daje rješenjima koja promoviraju, te doprinose razvijanju svijesti o zaštiti okoliša;
 

5. PRAVILA NATJEČAJA
5.1. Idejno rješenje mora biti originalno
5.2. Žiri zadržava pravo da ne prihvati niti jedno od ponuđenih prijedloga
5.3. Žiri zadržava pravo da ne obrazlaže donijetu odluku


6. ROKOVI
Krajnji rok za slanje radova (datum na pecatu pošiljke) je 01. august 2011. godine.
Naknadno pristigli radovi se neće razmatrati.


7. PRIJAVA
Neophodno je priložiti:
- Kratko objašnjenje autorskog pristupa-koncepta prijedloga.
- Idejni prijedlog u elektronskom formatu (radovi se dostavljaju u JPG, EPS, TIFF, PSD ili PDF formatu) putem e-maila ili na CD-u, sa naznakom "Konkurs – vizual Pravo Ljudski" na adresu

PRAVO LJUDSKI
festival@pravoljudski.org
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Za prijedloge poslate putem e-maila (festival@pravoljudski.org) maksimalna veličina dokumenta je 10 MB. Za sve dokumente veće od 10 MB molimo poslati link na server s kojeg cemo preuzeti dokument).
Uz natječajni rad (u istoj email poruci / koverti) treba napisati ime autora/ice plakata (odnosno imena svih autora/ica, koautora/ica i suradnika/ica), te podatke za kontakt.
Rezultati natječaja ce biti objavljeni najkasnije do 10. Septembra na web stranici www.pravoljudski.org.
Svi/e kandidati/kinje ce biti pismeno obavješteni/e o rezultatima natječaja najkasnije do 20. Septembra 2011.


PRAVO VLASNIŠTVA Udruženja Pravo Ljudski
Autor/ica najboljeg prijedloga prilikom preuzimanja nagrade (potpisivanja ugovora) prihvata članove ugovora da je rješenje originalno, i u slučaju spora sa trećim licem, vezano za originalnost rješenja, samostalno snosi cjelokupnu pravno materijalnu odgovornost.
Prihvaćeno rješenje postaje vlasništvo Pravo Ljudski, te Autor/ica prihvata odricanje od svih Autorskih prava, odnosno intelektualnog vlasništva, te isto prenosi na Pravo Ljudski, koja ima pravo daljeg neogranicenog raspolaganja istim.

PRIJAVOM AUTOR/ICA UJEDNO I PRIHVATA USLOVE I PRAVILA OVOG NATJEČAJA

PRAVO LJUDSKI
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax.: + 387 33 668 683
festival@pravoljudski.org
www.pravoljudski.org