Oglas za prijem u radni odnos sekretara Akademije

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU
Obala Maka Dizdara 3
S A R A J E V O


Na osnovu člana 166. Pravila Akademije likovnih umjetnost, Akademija
r a s p i s u j e


O G L A S


za prijem u radni odnos
1. s e k r e t a r a Akademije..... izvršilac 1


Opšti uslovi: propisani Zakonom o radu i drugim pozitivnim propisima
Posebni uslovi: diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom
na upravno – pravnim poslovima
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor – intervju.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja
Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati poštom na
adresu Akademije sa naznakom – prijava na oglas za sekretara.
Probni rad traje 6 /šest/ mjeseci.

PreviewAttachmentSize
Oglas.pdf47.58 KB