Obavještenja Oglasi

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i 15/13 ), članova 163. i 166. Pravila Akademije likovnih umjetnosti, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-140.3/13, od 08.05.2013.  godine,  Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu

Dragi srednjoškolci, maturanti,
uvaženi roditelji i nastavnici,

Oslobođenje u saradnji sa ALU Sarajevo poziva studente na

Na osnovu člana 104. Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni tekst, Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/10), članova 163. i 166. Pravila Akademije likovnih umjetnosti, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća br: 03-101.2./13 od 03.04.2013. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu r a s p i s u j e ,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

S A R A J E V O