Trenutačni i opšti ciljevi ALU

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU), kao visokoškolska ustanova i članica Univerziteta u Sarajevu, osnovana je 1972. godine. Akademiju čine šest specifičnih odsjeka: Nastavnički odsjek, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn. Studentima ALU, tokom studija I i II ciklusa, nude se i različite grupacije izbornih predmeta iz oblasti multimedije, fotografije, pedagogije, psihologije, konzervacije i restauracije, teorije dizajna i marketinga, dizajna svjetla, itd. Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu je školske 2006./2007. godine pristupila bolonjskom sistemu školovanja 4+1. Akademiju likovnih umjetnosti, od njenog osnivanja je upisalo 2723 polaznika i do kraja 2019.godine, bilježi 1584 završenih studenata dodiplomskog studija. Postdiplomski studij je saživio 1983. godine a Master studij 2010. i do kraja 2019. god. je magistriralo 251 studenata.


TRENUTAČNI I OPŠTI CILJEVI ALU


Osavremenjavanje planova i programa ALU

Nakon reorganiziranja nastavnih planova i programa I ciklusa (BA) studija, sukladno savremenim trendovima u visokom obrazovanju, Akademija je pristupila i reorganiziranju programa II ciklusa, (MA) studija, te pored postojećih uvela i nove master studije iz oblasti fotografije i edukacije u likovnoj umjetnosti.


Uspostavljanje III ciklusa, doktorskog studija umjetnosti i dizajna

Doktorski studij umjetnosti i dizajna, kao III ciklus studija na ALU Sarajevo, je u pripremnoj fazi. On je zamišljen kao interdisciplinarni istraživački studij umjetnosti i dizajna koji će, u duhu prethodno stečenih iskustava, obuhvatati kreativno-umjetničke aspekte kao i formalno-teorijske, akademske aspekte oblikovanja. Stručno-teorijsko obrazovanje budućih doktora umjetnosti i dizajna otvoriti će put ka studioznoj evaluaciji likovno-vizuelne kreacije, njenoj analizi i sintezi i to sa polazištem na njihovoj kreativnoj praksi.


Interdisciplinarni studij Konzervacija i Restauracija

Sa ciljem doprinosa zaštiti bogatog i teško ugroženog kulturno-historijskog nasljedstva Bosne i Hercegovine, i evidentne i prijeke potrebe za stručnim kadrom, planirano je uspostavljanje studija iz oblasti Konzervacije i Restauracije koji će se izvoditi zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.


Jačanje i razvoj regionalne i lokalne saradnje sa srodnim institucijama

U duhu dugoročnog razvijanja i njegovanja kolegijalnih odnosa, u oktobru 2012. godini potpisani su u Sarajevu sporazumi o saradnji sa 12 umjetničkih akademija iz države i regije (40ALU). Ovaj sporazum predstavlja osnovu za definiranje i razvijanje specifičnih programa s područja umjetničke, nastavne, naučne i istraživačke djelatnosti, poput zajedničkog učešća i predstavljanja na međunarodnim umjetničkim i naučno-istraživačkim projektima; promicanja mobilnosti nastavnika i studenata; realizacije zajedničkih izložbi, simpozija, seminara, umjetničkih radionica, publikacija; uzajamne pomoći u edukaciji studenata i razvoju nastavnog osoblja.


Jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima i otvaranje ALU ka novim trendovima u cilju osavremenjavanja nastave u skladu sa evropskim standardima i njihovoj primjeni u nastavi

Pored regionalne saradnje, ALU je u proteklih 40 godina svoga postojanja izgradila značajne veze sa međunarodnim partnerima (vidjeti niže),  i drugim akterima  poput predstavnika privrede i industrije, i diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini, čime je potvrdila svoju vodeću ulogu ne samo u polju visokoškolskog obrazovanja u vizuelnim umjetnostima i dizajnu već i u uspostavljanju veza sa potencijalnim tržištem rada za njene studente. Učešće na brojnim međunarodnim izložbama zatim osvojene nagrade, djelovanje u javnom i kulturnom životu u BiH i izvan nje  dokaz su da znanja stečena na ALU bivšim studentima nude mogućnost višestrukog otvaranja i usavršavanju u oblastima poput multimedije, digitalne umjetnosti, interaktivne umjetnosti, osavremenjenih pedagoških trendova, vizuelnih komunikacija i dizajna kao i drugih oblasti iz srodnih domena.


Otvoreni Atelier ALU

Otvoreni Atelier ALU je zamišljen kao mjesto susreta, osvrta i dijaloga o aktuelnim kulturno-umjetničkim temama i problemima.  U Galeriji ALU, Akademija želi otvoriti vrata za protok i razmjenu različitih mišljenja, ideja i izraza iz oblasti vizuelne umjetnosti i legitimno preuzeti inicijativu da animira i educira bosanskohercegovačku javnost o značaju i važnosti  umjetnosti u savremenom društvu, prvenstveno zbog činjenice da je u posljednjih dvadeset godina umjetnost izmještena na margine društva. Obogaćivanje programa galerije ALU omogućilo bi umjetnicima, studentima, nastavnicima, bivšim saradnicima, kao i svim zainteresiranima mjesto re/prezentacije umjetnosti, kritičko-dijalektički okvir za promišljanje značaja i mjesta umjetnosti u društvu, kao i informiranje o aktualnim umjetničkim tendencijama. Tri krovne teme programa Otvorenog Atelier-a su:
a) preispitivanje promjena životne sredine unutar koje djeluju mladi umjetnici,
b) sagledavanje različitih tendencija u praksi savremene umjetnosti, s akcentom na mlađu generaciju umjetnica i umjetnika, i
c) sagledavanje problematike teoretizacije savremene umjetničke prakse.
Tokom 2012.godine su uspješno realizirani: Međunarodni simpozij „Umjetnička scena i edukacija u poslijeratnom periodu“, SOS Dizajn festival (Studentski Organizuju Sarajevo Dizajn Festival), predavanje i radionica Zore Stančić na temu Knjiga umjetnika i dugi niz dešavanja.


Regionalni i lokalni partneri ALU Sarajevo

ArsAevi Muzej savremene umjetnosti Sarajevo (BiH)
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine (BiH)
Gradska galerija Collegium Artisticum Sarajevo (BiH)
Sveučilište u Mostaru - Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg (BiH)
Univerzitet Džemal Bijedić – Nastavnički fakultet (BiH)
Univerzitet u Bihaću-Tehnološki fakultet (BiH)
Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti Trebinje (BiH)
Univerzitet u Banjoj Luci - Akademija  umjetnosti (BiH)
Univerza v Ljubljani - Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (SLO)
Visoka šola za dizajn Ljubljana (SLO)
Fakultet za prirodne nauke i inženjering – Odsjek za tekstil, Ljubljana (SLO)
Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti (HR)
Galerija suvremene umjetnosti Zagreb (HR)
Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet (HR)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Umjetnička akademija (HR)
Sveučilište u Splitu - Akademija umjetnosti (HR)
Univerzitet umetnosti u Beogradu -Fakultet likovnih umetnosti (SRB)
Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti (SRB)
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (SRB)
Fakulteti i arteve Universiteti i Prishtinës(KOS)
Univerzitet u Prištini - Fakultet umetnosti (KOS)
Univerzitet Crne Gore - Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje (MNE)
Galerija moderne umjetnosti Budva (MNE)


Međunarodni partneri ALU Sarajevo

University of Arts Berlin (Universität der Künste Berlin) (DE)
Bauhaus Universität Weimar  (DE)
Hochschule für Künste Bremen (DE)
University of Applied Sciences and Arts FB Design/Studiengand fotografie (DE)
Universität für angewandte Kunst Wien (AT)
Fondacija Studim Wien (AT)
Okinawa Prefectural University of Arts  (JP)
Nagoya Zokei Unversity of Arts (JP)
Aichi Prefectural University of Arts (JP)
Mimar Sinan Universitesi (TR)
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (FR)
Ecole  supérieure d'art d'Avignon (FR)
Univerzitet prirodnih nauka – Odsjek za dizajn namještaja (PL)
Fakultet za kulturološke studije (PL)
Bern University of Applied Sciences (CH)


Partneri iz privrede

Raiffaisen Bank Bosna i Hercegovina d.d.
SIPPO « Swiss Import Promotion Programme»
Hypo-Alpe Adria Bank d.d.
BH Telecom d.d.
Akova Impex d.o.o.  Sarajevo
Bosnalijek d.d.
M:tel
Artisan d.o.o. Tešanj
Rukotvorine Konjic
Alfemo Sarajevo
Margo d.o.o
Grafotisak d.o.o. Grude


Mreže

ECUME «Echanges Culturels en Méditerranée»
«SeeNet – translokalna mreža sa saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope»
Erasmus Mundus - Basileus & JoinEU-SEE
CEEPUS «Central European Exchange Program for University Studies»


Međunarodni projekti

SeeNet projekat «Valorizacija tradicionalnog zanatstva»
Bauhaus «Umrežavanje ideja i prakse (BauNet)»
Ceepus projekat A.L.I.C.E. «Architecture/Landscape/Interior/Culture/Emotions»